Artikel 1: Identificatie van de ondernemer/verkoper 

De ondernemer/verkoper is: 

‘Csar & Rose’ E.Z. – met maatschappelijke zetel gevestigd te 3150 Tildonk (België), Lipsestraat 49 – met ondernemingsnummer/B.T.W. – nummer: BE0539.762.537 – RPR Leuven (België), handeldrijvend onder de benaming ‘Csar & Rose’. 

De opdrachtgever/klant kan de ondernemer/verkoper bereiken: 

– telefonisch: +32 (0)498/30.20.88 

– via email: info@liseweuts.be 

– via het contactformulier onder de rubriek ‘contact’ op de website www.csar-rose.be 

Artikel 2: Draagwijdte en toepassingsgebied 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte, bestelling, (uitvoering van) overeenkomst tussen de ondernemer/verkoper en de opdrachtgever/klant, en de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen de ondernemer/verkoper en de opdrachtgever/klant. 

Een overeenkomst wordt gesloten in de Nederlandse taal. De opdrachtgever/klant kan zich niet beroepen op het feit dat hij/zij de taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen. 

Elke opdracht/bestelling door de opdrachtgever/klant betekent de expliciete aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden, waarbij de opdrachtgever/klant uitdrukkelijk bevestigt dat hij/zij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij/zij deze onherroepelijk aanvaardt. 

Artikel 3: Wijziging algemene voorwaarden 

De ondernemer/verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden ten allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. 

De algemene voorwaarden die van toepassing zijn, zijn de gepubliceerde voorwaarden op datum van de opdracht/bestelling. 

Elke opdracht/bestelling na de wijziging van de algemene voorwaarden houdt een aanvaarding in door de opdrachtgever/klant van de nieuwe gewijzigde algemene voorwaarden. 

Artikel 4: Aanbod – offerte 

Het gemaakte aanbod/offerte is geldig gedurende 30 kalenderdagen, tenzij anders aangegeven of zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden gewijzigd. 

Indien een aanbod/offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod/offerte vermeld. 

Het aanbod/offerte bevat een volledige nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten/diensten. 

De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever/klant mogelijk te maken. 

Elk aanbod/offerte bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever/klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod/offerte zijn verbonden. 

Afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten/diensten, doch zijn louter illustratief bedoeld en binden de ondernemer/verkoper niet. 

De ondernemer/verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. 

Voor meer inlichtingen kan de opdrachtgever/klant steeds met de ondernemer/verkoper contact opnemen via de communicatiekanalen zoals vermeld in artikel 1 van onderhavige algemene voorwaarden. 

Artikel 5: Totstandkoming van de overeenkomst 

Opdrachten/bestellingen dienen door de opdrachtgever/klant schriftelijk te worden bevestigd. 

Mondelinge afspraken zijn slechts bindend t.a.v. de ondernemer/verkoper wanneer deze door de ondernemer/verkoper schriftelijk zijn bevestigd. 

Bij gebreke aan een schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever/klant, in zoverre de opdracht/bestelling door de ondernemer/verkoper reeds werd bevestigd, is er een geldige overeenkomst tot stand gekomen. 

Indien noch de opdrachtgever/klant noch de ondernemer/verkoper de opdracht/bestelling schriftelijk bevestigt, en de ondernemer/verkoper met instemming van de opdrachtgever/klant reeds een aanvang nam met het uitvoeren van de opdracht/bestelling, wordt de opdrachtgever/klant geacht de opdracht/bestelling conform de offerte te hebben verstrekt. 

De ondernemer/verkoper behoudt zich het recht voor om opdrachten/bestellingen te weigeren in de volgende gevallen: 

– bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwader trouw van de opdrachtgever/klant; 

– bij uitputting van de voorraad of het niet langer beschikbaar zijn van een artikel; 

– bij overmacht. 

Door het plaatsen van een opdracht/bestelling verklaart de opdrachtgever/klant zich akkoord met deze algemene voorwaarden, dewelke steeds voorrang hebben op de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever/klant zelf. 

Afwijkingen en aanvullingen in de opdracht/bestelling zijn slechts bindend indien deze tussen de verschillende partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

Wanneer de opdrachtgever/klant eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient de opdrachtgever/klant hiervan alle betrokken ontwerpers/ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van de ondernemer/verkoper dient de opdrachtgever/klant mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien de opdrachtgever/klant eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ontwerpbureau heeft verstrekt, dient de opdrachtgever/klant mee te delen welke ontwerper/ontwerpbureau dit is geweest. 

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst 

De opdrachtgever/klant is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ondernemer/verkoper mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen. 

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de ondernemer/verkoper zijn verstrekt, heeft de ondernemer/verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever/klant in rekening te brengen. 

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan de ondernemer/verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever/klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren. 

Opdrachten/bestellingen aan productiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudiging of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever/klant verstrekt. De ondernemer/verkoper houdt zich het voor de uitvoering van die opdracht/bestelling – waar nodig – beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever/klant kan de ondernemer/verkoper, voor 

risico van de opdrachtgever/klant, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtgever/klant het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

Het leveren van diensten door de ondernemer/verkoper betreft een middelenverbintenis, dewelke naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap met inachtneming van de eventuele wensen van de opdrachtgever/klant. 

Artikel 7: Minimumleeftijd voor een opdracht/bestelling 

Om over te gaan tot een rechtsgeldige opdracht/bestelling moet de opdrachtgever/klant minimum 18 jaar zijn. 

De ondernemer/verkoper draagt geen enkele verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid dienaangaande wanneer de opdrachtgever/klant de ondernemer/verkoper hieromtrent misleidt/foutief informeert. 

Artikel 8: Auteursrecht – modellenrecht – eigendomsrecht 

Alle uit de opdracht/bestelling voortkomende rechten van intellectuele eigendom – waaronder niet-limitatief het octrooirecht, merkrecht, tekening – of modelrecht en auteursrecht – op de resultaten uit de opdracht/bestelling, komen toe aan de ondernemer/verkoper, tenzij anders tussen betrokken partijen schriftelijk overeengekomen. 

Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de ondernemer/verkoper daartoe bevoegd, tenzij anders tussen betrokken partijen schriftelijk overeengekomen. 

Partijen kunnen overeenkomen dat de bovenvermelde rechten geheel of gedeeltelijk aan de opdrachtgever/klant worden overgedragen. Deze overdracht en de eventuele voorwaarden waaronder de overdracht plaatsvindt, worden altijd en uitsluitend schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verstrekt als geregeld in het gedeelte over het gebruik van het resultaat. 

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, behoort niet tot de opdracht van de ondernemer/verkoper het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever/klant. 

Indien de opdrachtgever/klant een reproductieopdracht geeft aan de ondernemer/verkoper onder de vorm van een gehele, gedeeltelijke of louter door montage herwerkte productie, dan wordt verondersteld dat de opdrachtgever hiertoe over de nodige rechten beschikt en wanneer dit niet het geval zou zijn, kan de ondernemer/verkoper hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 

De ondernemer/verkoper garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen, dat hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. 

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door de ondernemer/verkoper, komen toe aan de ondernemer/verkoper. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de ondernemer/verkoper 

en de opdrachtgever/klant wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model, blijven deze rechten bij de ondernemer/verkoper. 

De ondernemer/verkoper is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn/haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer/verkoper is het de opdrachtgever/klant niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van de ondernemer/verkoper openbaar te maken of te verveelvoudigen. 

Als de ondernemer/verkoper dit nodig acht zal de opdrachtgever/klant het te verveelvoudigen en/of openbaar te maken werk voorzien van het symbool © met de naam van de ondernemer/verkoper en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ®, met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de ondernemer/verkoper/de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot. 

Zolang geen nadere afspraken tussen de ondernemer/verkoper en de opdrachtgever/klant worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ondernemer/verkoper aan de opdrachtgever/klant ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, foto’s ontwerpschetsen e.d., blijven deze eigendom van de ondernemer/verkoper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever/klant of aan derden ter beschikking zijn gesteld. 

Na het voltooien van de opdracht/bestelling hebben noch de opdrachtgever/klant, noch de ondernemer/verkoper jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens, tenzij anders overeengekomen. 

De inhoud en de media die op de site worden aangeboden ter informatie is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Met uitzondering van hetgeen uitdrukkelijk in deze algemene voorwaarden is bepaald, mag geen enkel deel van de site, inhoud of tekens worden gekopieerd, gereproduceerd, geaggregeerd, geüpload, gepost, publiekelijk weergegeven, gecodeerd, vertaald, gedistribueerd, verkocht of anderszins uitgebuit voor welk doel dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer/verkoper. 

Artikel 9: Gebruik en licentie 

Wanneer de opdrachtgever/klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ondernemer/verkoper, verkrijgt de opdrachtgever/klant daarmee het recht tot het gebruik van het ontwerp voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht/bestelling zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen. 

Het recht op gebruik is exclusief, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of anders overeengekomen. 

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten. 

In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hierin inbegrepen wijziging, misvorming of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ondernemer/verkoper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste driemaal het overeengekomen totaalbedrag, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig ander recht te verliezen. 

Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, maken partij aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze werken zal worden geregeld. 

De opdrachtgever/klant heeft zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming niet het recht om voorlopige of definitieve ontwerpen aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen of om dit door derden te laten uitvoeren. De ondernemer/verkoper kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding, op basis van de gebruikelijke door de ondernemer/verkoper gehanteerde honorariumtarieven. 

Het is de opdrachtgever/klant niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elk in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever/klant verstrekt recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de gevolgen in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid: 

  • vanaf het moment dat de opdrachtgever/klant zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt; 
  • ingeval van faillissement van de opdrachtgever/klant, tenzij de desbetreffende rechten overeenkomstig zijn met gebruik van het resultaat aan de opdrachtgever/klant zijn overgedragen 

Behoudens andersluidende afspraken tussen opdrachtgever/klant en ondernemer/verkoper, heeft de ondernemer/klant de vrijheid om, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever/klant, de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. 

Artikel 10: Prijzen – honorarium – kosten 

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen/offertes en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de ondernemer/verkoper zijn vrijblijvend. 

De in het aanbod/offerte van producten/diensten genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders aangegeven. 

De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in werkzaamheden. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienaangaande aanpassen. 

De ondernemer/verkoper kan producten/diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer/verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod/offerte vermeld. 

Naast het overeengekomen honorarium, dient de opdrachtgever/klant eveneens te betalen aan de ondernemer/verkoper de kosten die de ondernemer/verkoper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten. 

Indien de ondernemer/verkoper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd. 

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. 

De ondernemer/verkoper heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever. 

Artikel 11: Betaling 

Betalingen dienen plaats te vinden voor de vervaldatum vermeld op de factuur. 

Niet-betaling van een factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een 

interest op van 10% op jaarbasis, en een bijkomende forfaitaire schadevergoeding conventioneel en onverminderd vastgesteld op 10% van het verschuldigde bedrag van de factuur met een minimum van 75,00 euro. 

Door de opdrachtgever/klant gedane betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde intresten en schadevergoedingen alvorens op de openstaande verschuldigde facturen, waarbij de betaling eerst wordt aangerekend op de facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever/klant dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur. 

Voor het afhandelen van de betalingen via het online portaal wordt gebruik gemaakt van het betalingsplatform Mollie. Mollie biedt voor de ondernemer/verkoper de volgende betalingsmogelijkheden aan: 

  • bankoverschrijving; 
  • Bancontact; 
  • Kredietkaarten (Mastercard en Visa) 

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de opdrachtgever/klant, worden alle door de ondernemer/klant binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever/klant overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever/klant in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken. 

De ondernemer/verkoper kan in de toekomst de betalingsmogelijkheden uitbreiden, nieuwe betalingsmogelijkheden zullen worden aangeduid op de website. 

Artikel 12: Levering 

Indien de producten/bestelling voorradig zijn, zullen deze uiterlijk daags nadien (werkdagen) worden verzonden. 

Naargelang een gekozen druktechniek kan de leveringstermijn variëren tot maximaal twee werkweken. De leveringstermijn voor foliedrukwerk en letterpress zal per mail worden meegedeeld. 

In geval een product/bestelling niet voorradig is, wordt de opdrachtgever/klant door de ondernemer/verkoper hiervan verwittigd en wordt een leveringsdatum meegedeeld. 

De leveringstermijn is louter indicatief bij wijze van inlichting en is derhalve niet bindend. 

Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding geven tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst. Het niet nakomen van de eventueel overeengekomen leveringstermijn geeft de opdrachtgever/klant in geen enkel geval het recht zijn/haar bestelling te annuleren, of een schadevergoeding te vorderen. 

Een product of bestelling kan gratis afgehaald worden op het maatschappelijke adres van de ondernemer/verkoper zoals vermeld in artikel 1 van onderhavige algemene voorwaarden. 

Indien de opdrachtgever/klant opteert om een product/bestelling te laten afleveren, worden volgende leveringskosten in rekening gebracht, exclusief honorarium en andere kosten: 

  • Verzending naar een Bpost afhaalpunt in België: 4,95 euro 
  • Verzending naar een voorkeursadres in België: 6,95 euro 
  • Verzending naar Nederland: 16,40 euro 
  • Verzending naar een ander land dient te gebeuren op aanvraag via de communicatiekanalen zoals vermeld in artikel 1 van onderhavige algemene voorwaarden. 

Alle verzendingen worden wereldwijd verstuurd via Bpost. 

Artikel 13: Herroepingsrecht 

Gezien de aard van de geleverde producten/diensten, zijnde volgens specificaties van de opdrachtgever/klant, gepersonaliseerde producten en voedingswaren, beschikt de opdrachtgever/klant niet over het recht tot herroeping van de aankoop. 

Artikel 14: Annulatie – beëindigen 

Wanneer de opdrachtgever/klant een opdracht/bestelling alsnog wenst te annuleren, dient de opdrachtgever/klant zowel het honorarium voor de reeds verrichte arbeid als de bijkomende kosten die tot op het ogenblik van annulatie werden uitgevoerd/gemaakt, te voldoen. 

Als een drukproces reeds in gang werd gezet, kan de opdracht/bestelling niet meer geannuleerd worden, kan er geen terugbetaling geschieden en dient het volledige factuurbedrag voor de opdracht/bestelling te worden voldaan. 

Wanneer er sprake is van zijn/haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de ondernemer/verkoper redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij/zij de opdracht verder vervult, heeft de ondernemer/verkoper het recht om de opdracht/bestelling te beëindigen, zonder enige aanleiding tot schadevergoeding. In dit geval heeft de ondernemer/verkoper recht op het honorarium voor de op tot dat ogenblik verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is de ondernemer/verkoper verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever/klant ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever/klant er de oorzaak van zijn dat van de ondernemer/verkoper redelijkerwijs niet verlangd kan 

worden dat hij/zij de opdracht/bestelling verder vervult, dan heeft de ondernemer/verkoper naast het recht de opdracht/bestelling te beëindigen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium. 

Artikel 15: Garantie – klachten 

Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Kleuren van een online proef kunnen op elk computerscherm anders zijn en verschillen van de uiteindelijke kleur op papier. Dit kan liggen aan de instellingen van het beeldscherm, de drukpers, weersomstandigheden, papiersoort, etc. Hierdoor kan het ook zijn dat de kleuren van kaartjes ten opzichte van bv. labels, wikkels of canvas licht verschillen. 

Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn. 

De ondernemer/verkoper is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. 

De garantie vangt aan op de datum van levering. 

Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestaat bij de levering van de goederen. 

De garantie is onder meer niet van toepassing op: 

– defecten/schade die ontstaan/ontstaat ten gevolge van ongelukken, opzet, nalatigheid, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd; 

– defecten/schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksinstructies of de handleiding, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel, professioneel of incorrect gebruik. 

Het betalingsbewijs geldt als garantiedocument. 

De garantie is niet overdraagbaar. 

Gelet op de aard van de geleverde producten/diensten, zal de opdrachtgever/ klant, op straffe van verval van elk recht, binnen 24 uur na ontvangst én voor elk gebruik zijn/haar klachten overmaken en dit in geval van een klacht wegens zichtbare gebreken of niet-conformiteit. 

Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

De opdrachtgever/klant hoort onmiddellijk het product na levering in ontvangst te nemen, na te kijken en te controleren of deze overeenstemt met hetgeen werd besteld. 

Geen enkele aansprakelijkheid voor zichtbare en/of verborgen gebreken of niet-conformiteit kan weerhouden worden indien bovenvermelde termijn zonder enige klacht is verstreken. 

Een ontvankelijke en gegronde klacht geeft aanleiding ofwel tot vervanging van het geleverde product en/of producten, of indien dit onmogelijk is, tot terugbetaling van maximaal de aankoopsom van het desbetreffende product. 

Artikel 16: Aansprakelijkheid 

De ondernemer/verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in een tekst of een ontwerp, indien de opdrachtgever/klant een controle heeft uitgevoerd en zijn/haar goedkeuring heeft gegeven. De opdrachtgever/klant is zelf verantwoordelijk voor het aandachtig controleren van eventuele fouten in digitale proeven. 

De opdrachtgever/klant draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever/klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen. 

De ondernemer/verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van productiebedrijven. 

Alleszins is de aansprakelijkheid van de ondernemer/verkoper voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever/klant altijd beperkt tot het bedrag van het de ondernemer/verkoper toekomende honorarium. 

De ondernemer/verkoper kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht zoals bepaald door de toepasselijke gerechtsinstanties, en in het geval van een tekortkoming of fout van de opdrachtgever/klant of wegens een onvoorspelbaar en onomkeerbaar feit gepleegd door een derde ten opzicht van de overeenkomst. 

De ondernemer/verkoper is niet verantwoordelijk voor schade of andere consequenties veroorzaakt als gevolg van het foutieve gebruik van het aangekochte product. 

Op de website zijn alle foto’s, ter beschikking gestelde informatie en teksten zo nauwkeurig en volledig mogelijk weergegeven. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde foto’s, informatie en teksten. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de website niet beschikbaar zou zijn, zal de ondernemer/verkoper de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. De ondernemer/verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. 

Artikel 17: Privacy – verwerking persoonsgegevens 

De verwerking van gegevens gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer informatie kan de opdrachtgever/klant terugvinden onder de rubriek privacy policy op www.csar-rose.be 

Artikel 18: Cookiebeleid 

De website www.csar-rose.be hanteert cookies. Meer informatie kan de opdrachtgever/klant terugvinden onder de rubriek cookie policy op www.csar-rose.be 

Artikel 19: Nietigheid 

Een eventuele nietigheid van één der bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden, hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De andere bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing. 

De ondernemer/verkoper en de opdrachtgever/klant zullen de nietige bepaling derhalve vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert. 

Artikel 20: Geschillen 

Alle geschillen met betrekking tot een aanbod, een offerte, een overeenkomst tussen de ondernemer/verkoper en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Leuven, waarbij het Belgisch recht exclusief toepasbaar is. 

Laatste versie: 10.09.2019